Lucerne  –  Maastricht

Lucerne  –  Maastricht

Luzern  -  Maastricht

Люцерне - Маастрихт

Luzern - Maastricht

لوسيرن - ماستريخت

Paymaster services & Escrow management

“Window of the World” biedt zowel in binnen- als buitenland Paymaster en escrow management diensten aan.

Paymaster Service

Paymasters vergemakkelijken de overdracht van (niet-contante) activa over de hele wereld. Zij ontvangen betalingen namens hun cliënten, betalen geld uit aan vele verschillende rechthebbenden en verzorgen het nodige papierwerk, waarbij alles in overeenstemming moet zijn met de wet. De aard van het escrow-beheer veronderstelt een op vertrouwen gebaseerde relatie tussen partijen.

 

Escrow Agent

In Zwitserland is de functie van Escrow Agent beperkt tot een advocaat, een fiduciair, of een rechtspersoon als “Window of the World AG” met lidmaatschap van de Self-Regulatory Organization (SRO).

Een escrow account is een speciaal soort bankrekening die wordt gebruikt voor het in waarborg geven van gelden voor een transactie tussen partijen met als doel de sluiting ervan zeker te stellen. Het kan hierbij gaan om verkoop van onroerend goed, een overeenkomst voor de aankoop van grondstoffen, financiële instrumenten maar ook intellectuele-eigendomsrechten of enig andere transacties waarbij een onafhankelijke partij voor de correcte nakoming van de gemaakte afspraken noodzakelijk is.

Een Escrow-Agent mag zijn beroep alleen uitoefenen indien de hij door de officiële instanties van Zwitserland is geaccrediteerd. In de praktijk betekent dit, dat erop wordt toegezien dat door hem een verscheidenheid van wettelijke regels wordt gevolgd om financiële misdrijven (anti-witwaspraktijken) en terrorisme te voorkomen. Vervolgens vereist de procedure overeenkomstig de richtlijnen van de overheidsinstanties en geborgd door een wettelijk kader, uitgebreide documentatie en een hoge mate van verantwoordelijkheid van de Escrow-Agent.